Ochrana dat

Jak chráníme Vaše informace?

Veškerý přenos dat je zabezpečen prostřednictvím SSL (= bezpečnostního certifikátu). Toto zabezpečené připojení zajišťuje především ochranu před odposloucháváním Vašeho spojení s naším webem a zamezuje úpravám informací třetími stranami.


Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšném dokončení objednávky a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Dále uděluje prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickou komunikací na Vámi uvedené kontaktní údaje vyplněné v objednávkovém formuláři.

Vždy máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů.

EntWave s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností.

Klademe vysoký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Přijali jsme opatření pro zabezpečení elektronických dat a celého IT prostředí společnosti a jednotlivých provozovaných portálů. Implementovali jsme technické standardy pro bezpečnost provozu na úrovni sítí, databází, serverů, portálů, pracovních stanic apod.

Nezbytnou součástí našeho řešení je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. Náš DPO dbá na správné a bezpečné zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců společnosti.

S ohledem na zákonné požadavky uchováváme dokumentaci s osobními údaji po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností.